O firme

Spoločnosť SUPORVEZ s. r. o. bola vytvorená v apríli r. 2009 prirodzeným prechodom vlastníckych vzťahov zo samostatne zárobkovo činnej osoby, SZČO - Ing. Peter Pisár - ELEKTRO SUPORVEZ, ktorá vznikla v roku 2003 so zameraním na výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení a pracovných strojov. Zameranie novo vzniknutej spoločnosti zostalo totožné s rozšírením o služby v nákladnej doprave- preprava materiálu do 3,5 tony a sprostredkovateľskú činnosť. Spoločnosť SUPORVEZ s. r. o. vlastní oprávnenie na horeuvedenú činnosť vydané Technickou inšpekciu v  Nitre pod číslom: 126/ 4/ 2009- EZ - O (OU, R, M) - E2 – A a pracuje podľa systému riadenia kvality schválenom Technickou inšpekciou v Nitre.

Od svojho vzniku rieši spoločnosť SUPORVEZ s. r. o. konkrétne úlohy s prihliadnutím na špecifické podmienky zákazníka s vysokou pružnosťou a spoľahlivosťou. Zákazníkom predkladá komplexné riešenia a to od vyhodnotenia požiadaviek zákazníka, technické spracovanie a výkresovú dokumentáciu strojnotechnologickej časti a elektrickej časti, konštrukciu, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Účasťou kompletnosti diela je zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis, technická dokumentácia s odbornou skúškou el. zariadenia a vyhlásením o zhode vyhotoveného zariadenia s  bezpečnostnými normami platnými v SR a EU. Stále sa rozširujúca spolupráca s tuzemskými a zahraničnými firmami je dôkazom naplnených predsavzatí, ktoré spočívajú v prístupe k zákazníkovi, spoľahlivosti vyrobených zariadení, dodacích termínov a cenových riešení.